Steam retort เป็นชนิดของหม้อฆ่าเชื้อที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก หม้อฆ่าเชื้อชนิดนี้ใช้ไอน้ำอิ่มตัว (saturated steam) ภายใต้แรงดัน เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ระหว่างการฆ่าเชื้ออาหารไอน้ำอิ่มตัว (saturated steam)

Steam retort เป็นชนิดของหม้อฆ่าเชื้อ
Steam retort เป็นชนิดของหม้อฆ่าเชื้อ